การประเมินผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย

การประเมินผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย

การประเมินผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อการค้าการลงทุน (Assessing the impact of the Thailand-European Union Free Trade Agreement on trade and investment in Thailand) (2013)

ร่วมจัดทำโดย

  • ดร.อินทิรา ยมาภัย (Inthira Yamabhai)
  • ภญ.กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ (Kuntika Dumrongprat)
  • ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย (Benjarin Santatiwongchai)
  • ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ (Yot Teerawattananon)

รายงานฉบับสมบูรณ์ : Download Attachment fils


พิมพ์   อีเมล