โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุนในความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปและความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (Potential Impacts on Public Health of the Proposed Investment Chapter under the Free Trade Agreement between Thailand and the European Union and the Transnational Pacific Partnership Agreement) (2014)

ร่วมจัดทำโดย

  • รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์ (Jakkrit Kuanpoth)
  • รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ (Jiraporn Limpananont)

รายงานฉบับสมบูรณ์ : Download Attachment fils
Executive Summary : (English) Attachment fils


พิมพ์   อีเมล