โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วย

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วย

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร (Experiences in providing services to foreign patients: A case study of public and private hospital in Samut Sakhon) (2015)

ร่วมจัดทำโดย

  • ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ (Warawan Chungsiwapornpong)
  • รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ (Cha-oncin Sooksriwong)
  • ดร.ชุติมา อรรคลีพันธ์ุ (Chutima Akaleephan)
  • ภญ.เยาวนันท์ ปัญญาประทีป (Yaowanun Punyaprateep)
  • ภญ.กันต์กมล กิจตรงศิริ (Kankamon Kittrongsiri)
  • ภก.นิติ โอสิริสกุล (Niti Osirisakul)
  • ภญ.วนิดา ประเสริฐ (Vanida Prasert)

รายงานฉบับสมบูรณ์ : Download Attachment fils


พิมพ์   อีเมล