CPTPP and protection of policy space in public health : a case of alcohol and tobacco control

CPTPP and protection of policy space in public health : a case of alcohol and tobacco control

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ CPTPP and protection of policy space in public health : a case of alcohol and tobacco control 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙ | ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทย วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพ สีลม

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘ | แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตาม

เสวนาวิชาการบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย

เสวนาวิชาการบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย

นักกฎหมายชี้ไทยต้องเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประกาศใช้มาตรการบุหรี่ซองเรียบอย่างรัดกุมเพื่อเตรียมต่อสู้คดีพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

(วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข)

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ | ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ - สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ร่วมกับ ITH ได้จัดการประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลในประเด็น

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงาน ITH

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงาน ITH

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงาน ITH  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติแผนงาน ITH ได้จัดประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย ๒ โครงการศึกษา ดังนี้

International Trade and Health [ITH] Conference 2017

International Trade and Health [ITH] Conference 2017

Looking into the Future, Assessing the Current Situation | Background In just a few years the world has witnessed seismic changes in international trade. International geopolitical events, including major shifts in US government policy

ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ | ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙ - ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลในประเด็นผลกระทบ

ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ | ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ