ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) เพื่อทบทวนข้อมูลวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ร่วมกับ ITH ได้จัดการประชุมคณะทำงานสนับสนุนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความเป็นมา การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และผลการวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังร่วมพิจารณากรอบและแนวทางการทำงาน รวมไปถึงหารือเรื่องงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


Print   Email