การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) ได้จัดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดประชุมฯ

การประชุมนี้เป็นเวทีสำหรับสื่อสาร นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบต่อระบบสุขภาพต่อสาธารณะ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 2 เรื่อง คือ การลงทุนจากต่างประเทศ และ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมคือ

  1. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ที่ชัดเจนขึ้น และระบุช่องว่างของความรู้ที่ควรจะดำเนินการต่อไป
  2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดเป็นท่าทีการเจรจาการค้าสำหรับประเด็นที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพอย่างเชื่อมโยงกัน

ในวันแรกของการประชุม ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการ NCITHS ร่วมด้วย นพ. อำนวย กาจีนะ รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Dr. Richard Brown รักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดการประชุม ก่อนเข้าสู่ช่วงแรกของการประชุมซึ่งเป็นการนำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์นโยบายทางการค้าของประเทศไทย การประมาณการผลกระทบภายใต้ในกรอบการเจรจาทางการค้า และแนวโน้มส่งการออกโดยอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายของการประชุมวันแรกได้มีการนำเสนอภาพรวมของการคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ในประเทศไทย ตามด้วยการนำเสนอและอภิปรายในเรื่องของ กรณีพิพาทต่างๆ และผลกระทบต่อสุขภาพจากข้อตกลง กฎระเบียบด้านการคุ้มครองการลงทุน โดยการประชุมวันแรกจบลงด้วยการนำเสนอและอภิปรายประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศไทย

ในวันที่สองของการประชุม ที่ประชุมได้ติดตามประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นประเด็นด้านยาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการนำเสนอและอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับข้อยืดหยุ่นภายใต้ความตกลง TRIPS และพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทยไปจนถึงบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ในการประกาศใช้สิทธิบัตรโดยรัฐ การบังคับใช้สิทธิ และการให้สิทธิในสิทธิบัตรโดยสมัครใจ ซึ่งการประชุมในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายสำหรับการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการจากกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หน่วยงานผู้ให้ทุนและสื่อมวลชน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย


เอกสารประกอบการประชุม

Presentation
ช่วงที่ ๑: การค้าระหว่างประเทศ

ช่วงที่ ๒: การลงทุนจากต่างประเทศ

ช่วงที่ ๓: การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยา (สิทธิบัตร) และความยืดหยุ่นของทริปส์

ith conf logo 06


Print   Email