International Trade and Health [ITH] Conference 2017

International Trade and Health [ITH] Conference 2017

Looking into the Future, Assessing the Current Situation | Background In just a few years the world has witnessed seismic changes in international trade. International geopolitical events, including major shifts in US government policy

ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ | ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙ - ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลในประเด็นผลกระทบ

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙ | ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทย วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพ สีลม

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘ | แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตาม

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบของ TPP ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ | ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ - สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ร่วมกับ ITH ได้จัดการประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลในประเด็น

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงาน ITH

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงาน ITH

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงาน ITH  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติแผนงาน ITH ได้จัดประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย ๒ โครงการศึกษา ดังนี้

Get in touch

International Trade and Health Programme (ITH)
International Health Policy Program (IHPP)
Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Nonthaburi 11000, Thailand
Tel: +66 2 590 2381 Fax: +66 2 590 2385
Email: ith_news@ihpp.thaigov.net