Research Report

International Trade and Health Programme (ITH) Publication

การเวนคืนโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ:กรณีศึกษาเหมืองแร่ทองคำ

...

การศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำเข้าและความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และกากแร่ของประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)

...

การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนต่อมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มประเทศ CLMV และไทย

...

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร (Experiences in providing services to foreign patients: A c...

ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียน ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย : การวิเคราะห์ประสบการณ์จากสหภาพยุโรป (Impacts of ASEAN Mutual Recognition Arrangements (M...

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุนในความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปและความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (Potential Impacts on Public Health of the Proposed Inve...

การประเมินผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อการค้าการลงทุน (Assessing the impact of the Thailand-European Union Free Trade Agreement on trade and investme...