การเวนคืนโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม..

การเวนคืนโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม..

การเวนคืนโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ:กรณีศึกษาเหมืองแร่ทองคำ

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วย

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วย

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร (Experiences in providing services to foreign patients: A case study of public and private hospital in Samut Sakhon) (2015)

การศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำเข้าและความสามารถ..

การศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำเข้าและความสามารถ..

การศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำเข้าและความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และกากแร่ของประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุนในความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปและความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (Potential Impacts on Public Health of the Proposed Investment Chapter under the Free Trade Agreement between Thailand and the European Union and the Transnational Pacific Partnership Agreement) (2014)

การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนต่อมาตรการควบคุม..

การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนต่อมาตรการควบคุม..

การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนต่อมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มประเทศ CLMV และไทย

ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุข

ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุข

ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียน ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย : การวิเคราะห์ประสบการณ์จากสหภาพยุโรป (Impacts of ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs) for Health Professionals on the Health System in Thailand: The Analysis of the Experience from the European Union) (2014)

Get in touch

International Trade and Health Programme (ITH)
International Health Policy Program (IHPP)
Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Nonthaburi 11000, Thailand
Tel: +66 2 590 2381 Fax: +66 2 590 2385
Email: ith_news@ihpp.thaigov.net