หน้าแรก รายงานการวิจัย / บทความ

รายงานการวิจัย / บทความ

การประเมินผลของการเปิดเสรีของความตกลงการค้าเสรีต่อการค้าและการลงทุนในไทย

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ ด้านความพร้อมของอุตสาหกรรมและการเข้าถึงยา

Pandemic Responses and the Threat of Investor-State Disputes

Minimum costs to manufacture and prices for new treatments for COVID-19 - Updated

Making international intellectual property and trade regimes work to address the health response to COVID-19 – The burdens of exclusivity

การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทางานต่างประเทศของพยาบาลไทย

Assessing the Impact of the Thailand-European Union Free Trade Agreement on Trade and Investment in Thailand

Incoherent policies on universal coverage of health insurance and promotion of international trade in health services in Thailand

International service trade and its implications for human resources for health

การศึกษาลักษณะของผู้ป่วยต่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มารับบริการสุขภาพในประเทศไทย

Cross-border movement of older patients: a descriptive study on health service use of Japanese retirees in Thailand

การประเมินผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อการค้าการลงทุน