หน้าแรก สรุปนโยบาย

สรุปนโยบาย

ASEAN mutual recognition arrangements for doctors, dentists and nurses

ข้อสรุปนโยบายจากการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐

การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ : ประเด็นสำคัญเพื่อการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถ

ป้องกันก่อนจะสาย ข้อตกลงที่อนุญาตให้เอกชนฟ้องรัฐ