โปรแกรมการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยมีการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพ) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และการขนส่งทรงกลมและเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน

ภูมิภาคอาเซียนเผชิญกับความท้าทายหลายประการจากการพัฒนาระเบียบระหว่างประเทศ ผู้นำอาเซียนจึงเห็นด้วยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ในปี 2546 บาหลีอินโดนีเซียเพื่อรวมความสำเร็จของอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือที่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่โดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ในปี 2552 ที่ชะอำหัวหินประเทศไทยผู้นำได้ประกาศปฏิญญาชะอำหัวหินเรื่องแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียนปี 2552-2558 ซึ่งประกอบด้วยประกาศ 3 เสาหลัก ' พิมพ์เขียวที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาในปี 2558 และกรอบความคิดริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มอาเซียน (IAI) และแผน IAI Work Plan 2 (2009-2015)

อาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิกสิบประเทศครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 4,435,570 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 590 ล้านคน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายด้วยระบบการบริหารที่แตกต่างกันสภาพทางภูมิศาสตร์ขนาดประชากรที่หลากหลายและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา

กิจกรรม

ส่งข้อความถึงเรา

มีคำถาม? เชื่อมต่อกับสมาชิก ผ่านการส่งข้อความทางสังคมหรือกรอกแบบฟอร์มทางด้านขวาและเราจะติดต่อกลับหาคุณ

ติดต่อเรา