หน้าแรก ITH Booklets ภาพรวม TPP ผ่านมุมมองด้านสุขภาพ

ภาพรวม TPP ผ่านมุมมองด้านสุขภาพ
Posted on 08.05.2021

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Trans Pacific Partnership (TPP) เป็นความตกลงทางด้านเศรษฐกิจซึ่งไม่เพียงครอบคลุมการค้าสินค้าแต่ยังครอบคลุมถึงการค้าบริการและการลงทุนอีกด้วย ดังนั้นแม้ว่า TPP จะเป็นความตกลงทางด้านเศรษฐกิจก็ตามแต่จะมีผลต่อภาคส่วนอื่นๆ ได้เช่นกันโดยสำหรับประเทศไทยนั้นได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมการเจรจา TPP และได้ดำเนินการทำการศึกษาเกี่ยวกับความตกลง TPP รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่างๆ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ได้จัดทำหนังสือชุดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ขึ้นโดยเล่มนี้จะเป็นภาพรวมของความตกลง TPP และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งเรียบเรียงจากผลการวิเคราะห์ข้อบทภายใต้ความตกลง TPP ของคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ


Share on :