หน้าแรก Policy Briefs การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ : ประเด็นสำคัญเพื่อการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถ

การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ : ประเด็นสำคัญเพื่อการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถ
Posted on 28.04.2021

ารค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสุขภาพเป็นอย่างมากเนื่องจากการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการส่งออก

ของประเทศยังคงเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเศรษฐกิจที่เติบโตย่อมส่งผลให้เกิดการคลังที่เอื้อต่อการพัฒนาด้าน

สุขภาพ ทั้งนี้ การมีนโยบายสาธารณะที่ดี เช่น นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจทำให้มีการกระจายรายได้จากการค้าระหว่างประเทศอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมลํ้า ดังนั้นจึงต้องมีการเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศและต้องดำเนินการอย่างรอบคอบทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อหลายภาคส่วน

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การประสานความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเจรจาจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องมีการพัฒนา

องค์ความรู้ขีดความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพเพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าและสถาน

การณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป


Share on :