หน้าแรก Policy Briefs การเข้าร่วม CPTPP ประเทศไทยได้ประโยชน์จริงหรือ?

การเข้าร่วม CPTPP ประเทศไทยได้ประโยชน์จริงหรือ?
Posted on 27.05.2021

ความตกลง CPTPP มีความหลากหลายและค่อนข้างละเอียดอ่อนมีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ซึ่งปัจจุบันยังมียังมีข้อห่วงกังวลหลายประเด็น รวมถึงการตีความเนื้อหาในข้อบทซึ่งมีความซับซ้อน นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายในประเทศ ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP หรือไม่นั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่กับสิ่งที่จะต้องสูญเสียไป


Share on :