หน้าแรก Policy Briefs การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนภายใต้ความตกลง CPTPP ที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพของไทย

การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนภายใต้ความตกลง CPTPP ที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพของไทย
Posted on 27.05.2021

ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ มักมีการกำหนดการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน (Investor-State Dispute Settlement) หรือกลไก ISDS เอาไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ถูกกีดกันการประกอบธุรกิจจากรัฐเมื่อเข้ามาลงทุนในประเทศนั้น ซึ่งให้สิทธิกับนักลงทุนต่างชาติเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทและสามารถเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีที่เห็นว่ารัฐละเมิดสิทธิของตน โดยการพิจารณาข้อพิพาทจะดำเนินการผ่านระบบอนุญาโตตุลาการ ซึ่งถูกมองว่ามีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้รวดเร็วกว่าการพิจารณาคดีในศาล


Share on :