หน้าแรก Policy Briefs ไขข้อห่วงกังวลความตกลง CPTPP กับผลกระทบต่อการเข้าถึงยา

ไขข้อห่วงกังวลความตกลง CPTPP กับผลกระทบต่อการเข้าถึงยา
Posted on 30.05.2021

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงทางสุขภาพ ระบบสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะระบบยาของประเทศไทย การวิเคราะห์ผ่านห่วงโซ่คุณค่ายาและระบบบริหารเวชภัณฑ์พบว่าข้อบทความตกลง CPTPP ที่เกี่ยวข้องกับระบบยานั้นมีมากถึง 12 ข้อบทและมีความเชื่อมโยงกันระหว่างประเด็น


Share on :