หน้าแรก รายงานการวิจัย / บทความ

รายงานการวิจัย / บทความ

Assessing the Impact of the Thailand-European Union Free Trade Agreement on Trade and Investment in Thailand

Incoherent policies on universal coverage of health insurance and promotion of international trade in health services in Thailand

International service trade and its implications for human resources for health

การศึกษาลักษณะของผู้ป่วยต่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มารับบริการสุขภาพในประเทศไทย

Cross-border movement of older patients- a descriptive study on health service use of Japanese retirees in Thailand

Smoking, smoking cessation, and 7-year mortality in a cohort of Thai adults

การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทางานต่างประเทศของพยาบาลไทย

การประเมินผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อการค้าการลงทุน

ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียนต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย วิเคราะห์ประสบการณ์จากสหภาพยุโรป

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วย

Cross-border Utilization of Health Care Services by Myanmar Residents Living around Mae Sai - Tachileik Economic Zone