หน้าแรก รายงานการวิจัย / บทความ

รายงานการวิจัย / บทความ

การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทางานต่างประเทศของพยาบาลไทย

การประเมินผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย

ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุข

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วย

Cross-border Utilization of Health Care Services by Myanmar Residents Living around Mae Sai - Tachileik Economic Zone

การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนต่อมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มประเทศ CLMV และไทย

การศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำเข้าและความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และกากแร่ของประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)

การเวนคืนโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ:กรณีศึกษาเหมืองแร่ทองคำ